Privacy policy

Privacyverklaring Ouders Onder Invloed (beheerd door Free Clinic vzw)

Free Clinic vzw hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en wil hierover transparant communiceren. Via deze privacyverklaring wil Free Clinic vzw cliënten informeren over welke persoonsgegevens er worden verzameld en waarom, hoe deze gebruikt worden en hoe hiermee wordt omgegaan.

Free Clinic vzw behandelt alle gegevens die ons verstrekt worden door cliënten, medewerkers en derden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens gebeurt op een professionele manier en met aandacht voor het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. We streven voortdurend naar verbetering, om een veilige informatieomgeving te creëren, en alle persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (GDPR/AVG).

Welke gegevens houden we bij?

Free Clinic vzw verzamelt geen persoonsgegevens via deze website, via onze Facebook of bij vragen naar informatie over onze werking. De door u via email, FB-messenger of telefoon versterkte gegevens worden enkel gebruikt om uw vraag of opmerking te beantwoorden.

Free Clinic vzw verzamelt in haar deelwerkingen MSOC, PROject, Plug-INN en GoiA persoonsgegevens bij aanmelding (aanvraag tot begeleiding) en tijdens de begeleiding. Dit gebeurt op de eerste plaats via de cliënt zelf, via zijn/haar naaste en soms via een verwijzer. We verzamelen enkel gegevens die nodig zijn om een goede dienstverlening te bieden in de loop van de aanvraag, de begeleiding en eventuele opvolging. Daarnaast zijn er bij start van een ambulante begeleiding een aantal gegevens noodzakelijk voor de administratieve afhandeling. Het gaat hier om wettelijke gegevens voor facturatie en het verkrijgen van subsidies voor de dagelijkse werking.  Deze diensten zijn ook gebonden aan de wet van de privacy. Gegevens van cliënten worden door Free Clinic vzw op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de geldende regelgeving verwerkt en bewaard. De verzamelde persoonsgegevens worden verder gebruikt om het aanbod van Free Clinic vzw te evalueren en te verbeteren. Deze verwerking gebeurt intern en resulteert in een rapport met geaggregeerde (d.w.z. opgeteld, voor de hele groep en dus niet individueel) cijfers waarbij de privacy gegarandeerd is.

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere partijen, behalve als de cliënt hier persoonlijk en uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Hierbij wordt er  steeds rekening gehouden met de regelgeving betreffende het beroepsgeheim. Een toestemming kan steeds ingetrokken worden.

Free Clinic vzw verzamelt persoonsgegevens van medewerkers, familieleden, leveranciers, sponsors, vrijwilligers, doorverwijzers en collega’s in het werkveld. Het betreft hier vnl. contactgegevens zoals adres, telefoonnummer, emailadres, btw-nummer en bankrekeningnummer (indien nodig) in functie van samenwerking en het verstrekken van dienstverlening.

Ook voor personen die wensen deel te nemen aan activiteiten van Buro Aktief /Spuitenpatrouille van deelwerking De Nomaad, worden er een beperkt aantal persoonsgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden bij aanmelding geregistreerd in een persoonlijke inlichtingenfiche. Tijdens de opdrachten worden aanwezigheden, betaalde bijdragen en eventuele belangrijke verslaggeving geregistreerd in een digitaale registratieprogramma. Daarnaast kan na toestemming van de betrokkene, informatie via derden (bijvoorbeeld een OCMW-assistent) opgevraagd en bijgehouden worden. Deze informatie en de bron worden vermeld bij registratie ervan.

Recht op informatie

Free Clinic vzw heeft een informatieplicht: Free Clinic vzw licht de cliënt op duidelijke wijze in over de voorgestelde behandeling of begeleiding en de daaruit voortkomende ontwikkelingen. De privacyverklaring van Free Clinic is terug te vinden op de website free-clinic.be

Recht op inzage, afschrift

Cliënten van Free Clinic vzw hebben het recht op inzage of een afschrift van hun dossier conform de wet op patiëntenrechten.  De aanvraag tot inzage of afschrift gebeurt via een standaard formulier.

Recht op verbetering of aanvulling

Een cliënt heeft correctierecht voor zover het niet over gezondheidsgegevens gaat. Een cliënt kan verzoeken zijn eigen gegevens te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden door Free Clinic vzw onjuist, onvolledig of niet ter zake zijn. Free Clinic vzw is niet verplicht om in te gaan op de vraag indien de gegevens het resultaat zijn van een professionele beoordeling.

Recht op gegevenswissing

De uitoefening van het recht op gegevenswissing is binnen Free Clinic vzw beperkt gezien een MSOC dossier in zijn geheel wettelijk gezien wordt als een medisch dossier (met een verplichte bewaartermijn van 30 jaar). Een cliënt heeft recht om de wissing van de persoonsgegevens te vragen die geen deel uitmaken van zijn medisch dossier en/of die op een onrechtmatige manier verkregen zijn.

Recht om klacht in te dienen

Indien de betrokkene van oordeel zou zijn dat de regelgeving rond de bescherming van persoonsgegevens niet is nageleefd door Free Clinic vzw, heeft die steeds het recht om klacht in te dienen. Dit kan bij de verwerkingsverantwoordelijke van Free Clinic vzw (zie contactpersonen) of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Verstrekken van informatie aan derden

Het MSOC is verplicht om op regelmatige basis geanonimiseerde registratiegegevens te bezorgen aan de overheid (RIZIV).

In het kader van wetenschappelijk onderzoek kunnen enkel persoonsgegevens gebruikt worden indien de cliënt hiervoor toestemming geeft.

In het kader van kwaliteitszorg voeren we regelmatig metingen uit, nemen wij deel aan studies en maken we rapportages op. Hierbij maken we enkel gebruik van geanonimiseerde gegevens.

Betrokken hulpverleners

Bij aanvang van de begeleiding/behandeling wordt gevraagd om via een toestemmingsverklaring aan te geven met welke hulpverleners er informatie mag uitgewisseld worden. Deze verklaring kan op elk moment worden ingetrokken of aangepast.

Technische en organisatorische maatregelen

Free Clinic vzw waarborgt de privacy van cliënten bij de opslag en het gebruik van persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Daartoe neemt Free Clinic vzw passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van vertrouwelijke cliëntgegevens.

Binnen het MSOC wordt gewerkt met een  MSOC-registratiesysteem waarbij medische patiëntengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. De hulpverleners en administratieve medewerkers binnen het team hebben toegang tot die gegevens. Hulpverleners van andere teams hebben geen toegang tot uw dossiergegevens, tenzij u hier uitzonderlijk en in overleg met de hulpverlener uitdrukkelijk toestemming voor verleent.

Beroepsgeheim

Persoonsgegevens zijn beschermd door het beroepsgeheim. Elke medewerker is hieraan gebonden voor alle info die hij/zij verneemt in de uitoefening van zijn/haar job (zoals gestipuleerd in artikel 458 van het Strafwetboek en art. 9 §1, 8° van het GGZ Decreet 1999). Persoonsgegevens kunnen bijgevolg slechts onder zeer strikte voorwaarden worden doorgegeven. In dat kader worden de gegevens mogelijk gedeeld met:

  • Het administratief personeel dat noodzakelijk is om de doeleinden van de verwerking te bereiken;
  • De directeur van de Free Clinic vzw, die toegang heeft tot alle dossiers vanwege de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid;
  • Andere zorgverleners, binnen de voorwaarden van het gedeeld beroepsgeheim;
  • Indien de betrokkene zich in een bijzonder wettelijk regime zou bevinden (bv. internering), eveneens aan actoren die deel uitmaken van die regeling (bv. justitieassistenten);
  • Aan de personen voor wie de cliënt expliciet toestemming verleent;
  • De overheid, indien hiervoor een regelgevende basis is.

Wijzigingen

Free Clinic vzw kan deze privacyverklaring op elk moment aanpassen (bv. in het kader van veranderingen binnen de organisatie of geldende wetgeving). Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook getoetst aan de huidige regelgeving. De wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt en gelden vanaf het moment dat ze bekend gemaakt worden.

Contactpersonen

Voor de uitoefening van zijn rechten kan een cliënt, kosteloos en tegen ontvangstbevestiging, een verzoek indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke of de functionaris voor gegevensbescherming (DPO): Dirk Rombouts

Website – Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan wordt overgebracht naar eigen beveiligde servers van Free Clinic vzw  of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google Analytics

Statistieken

Gebruik

We gebruiken Google Analytics voor website statistieken. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Analytics Privacyverklaring.

Statistieken

Naam
Expiratie
permanent
Functie
Berekenen van tijd tot aankoop
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan van bezoekduur
Naam
Expiratie
30 minuten
Functie
Opslaan van bezoekduur
Naam
Expiratie
10 minuten
Functie
Opslaan hoe vaak een dienst is opgevraagd
Naam
Expiratie
6 maanden
Functie
Opslaan van gebruikte zoekwoord en zoekmachine
Naam
Expiratie
2 jaren
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Naam
Expiratie
1 minuut
Functie
Opslaan van een unieke gebruikers ID
Naam
Expiratie
1 dag
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven

WordPress

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WordPress voor website ontwikkeling. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
permanent
Functie
Opslaan van gebruikersvoorkeuren
Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van gebruikersvoorkeuren
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Checkt of cookies kunnen worden geplaatst
Naam
Expiratie
permanent
Functie
Ingelogd houden van gebruikers

iThemes Security

Functioneel

Gebruik

We gebruiken iThemes Security voor website veiligheid. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de iThemes Security Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
10 minuten
Functie
Verbergen van de WordPress login URL

Complianz

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Complianz voor cookie toestemming registratie. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen. Voor meer informatie, lees de Complianz Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Bepaalt welke cookiebanner vertoond moet worden
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Store if the cookie banner has been dismissed
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Registreren van geaccepteerde cookiebeleid ID
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren

Diversen

Doel wordt onderzocht

Gebruik

Delen van gegevens

Het delen van gegevens is in afwachting van onderzoek

Doel wordt onderzocht

Naam
wpEmojiSettingsSupports
Expiratie
Functie
Naam
wp_lang
Expiratie
Functie

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Free Clinic vzw
Schijnpoortweg 14
2060 Antwerpen
Tel. 03 201.12.60
Ondernemingsnummer 0416.639348
dpo@free-clinic.be